Berni Prins style=

Disclaimer & privacy

Onderhoud website
Hoefsmid Berni Prins (HBP) besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Toch kan HBP noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft.

Risico
Toegang tot en gebruik van de website is voor eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toegang en het gebruik van de website. In geen geval kan HBP aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in de ruimste zin, ook afgeleide schade, winstderving of schade voortkomend uit het gebruik of het verloren gaan van gegevens die, voortvloeit uit – of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de website van HBP.

Berichten/posts
HBP draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door bezoekers ingebrachte bijdragen. In reacties geposte informatie op deze website valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de poster. HBP zal zich inspannen om bijdragen van bezoekers die in strijd zijn met de genoemde regels te weren. Wij aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor uitlatingen van bezoekers en bezoekers vrijwaren ons tegen claims van derden verband houdende met hun uitlatingen en/of hun gebruik van de (informatie op de) website.
De poster wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd.

Privacy
HBP gaat vertrouwelijk om met de gegevens die u achterlaat op deze site. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het rechtstreekse contact met HBP. Wij stellen uw gegevens niet ter beschikking aan derden.